شروع تولید: 1395

ظرفیت تولید سالیانه: 1 میلیون و 200 هزار تن

انواع شمش فولادی (بلوم/بیلت)

مبلغ سرمایه گذاری: 15 هزار و 377 میلیارد ریال

سهم ارزی 170/4 میلیون یورو

انجام مطالعات و برنامه ریزی جهت احداث کارخانه تولید فولاد 

شروع عملیات طراحی مهندسی و آماده سازی زمین: 1389

شروع عملیات اجرایی طرح: 1391

راه اندازی و تولید اولین محصول: 1395