خبر

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

1 .صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) شامل صورت وضعیتمالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت ھاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ 99/12/30
1400/04/04 سهام و بورس 1671ند مسئولیت حسابرس 3 .مسئولیت اين موسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيین رفتار حرفھ اي را رعايت و حسابرسي را به گونھ اي برنامھ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترل ھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیات مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورت ھاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. ھمچنین اين موسسه مسئولیت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نیز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. اظھار نظر 4 .به نظر اين مؤسسه، صورت¬ھاي مالي ياد شده در بالا، وضعیت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد.

تاریخ ثبت:1400/04/04
موضوع: سهام و بورس
تعداد بازدید:1671

تا کنون دیدگاهی نوشته نشده، اولین نفر باشید که دیدگاهش را بیان می کند.

دیدگاه شما

کاربر گرامی خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:
• لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
• دیدگاه های ارائه شده پس از بازبینی منتشر می‌شود.
• آدرس ایمیل در سایت نمایش داده نمی شود.