آمار تولید محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از سال 1385 تا 1388

تولیدات سال 1388
تولیدات سال 1388
تولیدات سال 1387
تولیدات سال 1387
تولیدات سال 1386
تولیدات سال 1386
تولیدات سال 1385
تولیدات سال 1385