پیگیری پیشنهاد

راهنما

برای پیگیری پیشنهاد ابتدا کد پیگیری 5 رقمی دریافت شده و شماره موبایلی که هنگام ثبت پیشنهاد وارد نموده اید را به همراه کد تصویری که در صفحه، نمایش داده شده است وارد کنید و سپس دکمه پیگیری را انتخاب کنید.

بازیابی پیشنهاد