صاحب امتیاز: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

مدیر مسئول: حسین طالبی

سردبیر و مدیر اجرایی: رضا علیدادی

حروفچین و صفحه آرایی: کبرا نوایی

شورای سیاستگذاری: مهندس امیرعلی طاهرزاده، مهندس حامد عسکری زاده، مهندس ابوالفضل اسماعیل بیگی، مهندس مهدی حسین پور، هادی بشیر راد